Strategiat kuntoon ‑valmennusohjelma pk-yrittäjille

Lii­kei­dea huk­kui säh­kö­pos­tin syö­ve­rei­hin? Stra­te­giat kateis­sa? Punai­nen lan­ka hukas­sa? — Yri­tys­val­men­ta­ja aut­taa etsi­mään suun­taa ja vii­toit­ta­maan tie­tä.

 

Pal­ve­lu­tuot­tei­dem­me uutuus on stra­te­gi­sen joh­ta­mi­sen val­men­nus­oh­jel­ma pk-yrit­tä­jil­le, mis­sä voi hyö­dyn­tää digi­taa­li­sen joh­ta­mi­sen työ­ka­lua Cle­ver­Bos­sia koko val­men­nuk­sen ajan. Val­men­nuk­sen voi suo­rit­taa myös koko­naan ver­kos­sa.

CleverBoss- ohjaa verkossa opiskelua

Työ­ka­lu ohjaa oppi­jaa, ja alus­tal­le muo­dos­tuu val­men­nuk­sen aika­na oman yri­tyk­sen joh­ta­mi­sen työ­ka­lu, mitä voi hyö­dyn­tää myös val­men­nuk­sen jäl­keen. Cle­ver­Boss on luo­tu yhteis­työs­sä Deaca­net Oy:n kans­sa.

 

Tavoite

Stra­te­gi­sen joh­ta­mi­sen kehit­tä­mi­nen pk-yri­tyk­sis­sä

 

Kohderyhmä

Pk-yri­tys­ten joh­to ja hal­li­tuk­sen jäse­net.

 

Valmennuksen sisältö ja keinot

Täs­tä lin­kis­tä voit tutus­tua tar­kem­min val­men­nuk­sen sisäl­töön sekä tavoit­tei­siin.

Cle­ver­Boss

Aika

12 kuu­kaut­ta

Hinta

Verk­ko­val­men­nus ja kon­sul­toin­ti ver­kos­sa 100€/kuukausi (alv0%) per hen­ki­lö. Kes­to 12 kuu­kaut­ta.

Kysy tar­jous mikä­li haluat rää­tä­löi­dyn toteu­tuk­sen omal­le joh­to­ryh­mäl­le tai hal­li­tuk­sel­le.