• Yri­tyk­sen kun­to­tes­ti
  alk. 100€

  Kuu­kausit­tai­nen tulos­kun­to tes­tauk­seen. Kas­sa­vir­ta­las­kel­ma tutuk­si

  Lue lisää
 • Kan­nat­ta­vuus kas­vuun
  alk. 890€
  päi­vä

  Eikö tulos­ta syn­ny? Pil­kis­tää­kö kas­san poh­ja?

  Lue lisää
 • Kau­pat
  kun­toon
  alk. 890€
  päi­vä

  Eikö myyn­ti kul­je?

  Lue lisää
 • Stra­te­giat
  kun­toon
  100€
  kuu­kausi

  Stra­te­gia hukas­sa?

  Lue lisää
 • Myyn­nin joh­ta­mi­sen
  askel­mer­kit
  alk. 890€

  Tavoit­teel­li­sen joh­ta­mi­sen kei­not

  Lue lisää
 • Tulok­sen tuhoa­jat kuriin
  alk. 890€

  Kier­to­no­peu­del­le lisä­kier­rok­sia

  Lue lisää
 • Val­men­ta­jan
  esit­te­ly

  Hen­ki­lö­esit­te­ly ja kou­lu­tuk­se­ni.

  Lue lisää
 • Refe­rens­sit

  Tutus­tu asiak­kai­sii­ni.

  Lue lisää

Aurinkoiset Askeleet yhdellä silmäyksellä!

 

Mik­si?

Kos­ka yrit­tä­jä tar­vit­see välil­lä asian­tun­te­vaa apua ja näke­mys­tä kehi­tyk­seen tai uudis­tu­mi­seen.

 Mitä?

Saat tuek­se­si kol­me­kym­men­tä vuot­ta asian­tun­te­mus­ta joh­ta­mi­ses­ta sekä yrit­tä­jyy­des­tä.

 Miten?

Yhdes­sä teh­den ja tulok­sek­kaas­ti. Jos kiin­nos­tuit ja ehdit käyt­tä­mään muu­ta­man minuu­tin lisä­ai­kaa, tutus­tu hie­man Aurin­kois­ten Aske­lei­den pal­ve­lui­hin.

 

Tai soi­ta Vir­pil­le nume­roon 050 56 74 433, sil­lä asiat voi teh­dä hel­pos­ti­kin.

 Aurin­koi­set Aske­leet — Aurin­kois­ta val­men­nus­ta ja kon­sul­toin­tia koke­muk­sel­la