Hei, minä olen Virpi — yrityksen johtamisen ammattilainen!

”Olen joh­ta­nut yli kak­si­kym­men­tä vuot­ta.

 

Olin 24-vuo­tias, kun aloi­tin Kemin K‑noutotukun pääl­lik­kö­nä. Olin yksi niis­tä “eko­no­min plan­tuis­ta” kuten sil­loi­nen esi­mie­he­ni K‑noutotukku Oy:n toi­mi­tus­joh­ta­ja Mat­ti Huk­ka kuvai­li mei­tä suo­raan kaup­pa­kor­kean pen­kil­tä rek­ry­toi­tu­ja nou­to­tuk­ku­pääl­li­köi­tä. Ensim­mäi­nen joh­ta­mis­ko­ke­muk­se­ni opet­ti var­mas­ti enem­män kuin muut yhteen­sä. Oli mel­koi­nen tuli­kas­te men­nä joh­ta­maan nou­to­tu­kun ammat­ti­lai­sia nuo­re­na nais­joh­ta­ja­na, aivan kuin oli­si hei­tet­ty sor­san­poi­ka­nen veteen ja kat­sot­tu osaa­ko se uida. Asia­kas­käyn­neil­lä oli vakuu­tel­ta­va myös asiak­kai­ta, että kyl­lä minuun voi luot­taa, olen ihan oikeas­ti joh­ta­ja enkä mikään tyt­tö­nen. Lop­pu­jen lopuk­si olin nou­to­tu­kun nel­jän vuo­den uran aika­na pääl­lik­kö­nä kol­mes­sa eri tukus­sa, ja vii­mei­sim­pä­nä joh­din Hel­sin­gin K‑noutotukkua, jos­sa lii­ke­vaih­to hipoi 90 mil­joo­naa mark­kaa.

Noi­den päi­vien jäl­keen mar­kat ovat vaih­tu­neet euroik­si ja nmt-puhe­li­met äly­pu­he­li­mik­si, mut­ta yri­tyk­sen joh­ta­mi­sen perus­pi­la­rit ovat edel­leen samat kuin sil­loin­kin. Kil­pai­li­jat tulee päi­hit­tää, asiak­kais­ta täy­tyy pitää huol­ta, myyn­ti pitää saa­da rok­kaa­maan ja kulut tulee pitää aisois­sa, että tulos­ta syn­tyy. Mut­ta mitään edel­lä mai­ni­tuis­ta ei tapah­du mikä­li hen­ki­lös­tön sitout­ta­mi­nen mukaan yri­tyk­sen toi­min­taan unoh­tuu.

Mat­kan var­rel­la olen KTM-tut­kin­non lisäk­si suo­rit­ta­nut Talous­joh­don tut­kin­non ja Yri­tyk­sen joh­ta­mi­sen eri­koi­sam­mat­ti­tut­kin­non. Yrit­tä­jä­nä olen toi­mi­nut 18 vuot­ta K‑diplomikauppiaana ja kon­sult­ti­na. Olen val­men­ta­nut ja kon­sul­toi­nut sekä joh­ta­nut yli 20 vuo­den ajan . Lisäk­si olen toi­mi­nut luot­ta­mus­kaup­pi­aa­na K‑ryhmän ket­ju­joh­to­kun­nis­sa yli 10 vuot­ta.

Kon­sul­toin pk-yri­tyk­siä talous­hal­lin­non ja joh­ta­mi­sen poluil­la, ja teen hal­li­tus­työ­tä pk-yri­tyk­sis­sä.  Yri­tyk­sen joh­ta­mi­nen on into­hi­mo­ni ja haluan aut­taa sinua tuo­mal­la koko osaa­mi­se­ni käyt­töö­si.”

 

Millainen olen valmentajana?

Val­men­nuk­set rää­tä­löi­dään aina asiak­kaan mukaan, ja joh­don kans­sa pää­te­tään mitä asioi­ta läh­de­tään kehit­tä­mään. Val­men­nuk­sis­sa­ni käy­tän­nön­lä­hei­syys koros­tuu oman koke­muk­se­ni myö­tä. Olen myös joh­ta­nut ja val­men­ta­nut talous­hal­lin­toa koh­ta 25 vuot­ta, joten minul­la on pal­jon tosi­ta­ri­noi­ta ja esi­merk­ke­jä mil­tei joka tilan­tee­seen.

 

Kon­sul­toin laa­ja-alai­ses­ti yri­tys­toi­min­taa, ja laa­jan koke­mus­poh­ja­ni avul­la tuon aina muka­na­ni uut­ta näkö­kul­maa. Yhteis­työ­kump­pa­nei­na on mui­ta­kin joh­ta­mis­kou­lu­tus­ten osaa­jia, ja kas­vo­tus­ten teh­tä­vien val­men­nuk­sien lisäk­si hyö­dyn­näm­me digi­taa­li­sia val­men­nus-työ­ka­lu­ja.