Yritysesittely

Aurinkoiset Askeleet — Aurinkoista valmennusta ja konsultointia

Yri­tyk­sen joh­ta­mi­nen on usein haas­tei­ta täyn­nä. Se haas­taa paris­saan toi­mi­vat päi­vit­täin. Täl­lä alal­la paras­ta­kin joh­ta­jaa tai omis­tau­tu­neem­paa yrit­tä­jää voi arki pai­naa ja kei­not kehi­tyk­seen saat­ta­vat olla vähis­sä, eikä aina tie­dä mihin kes­kit­tyi­si.

 

Ei askel­ten kui­ten­kaan tar­vit­se ras­kaak­si käy­dä, eikä yksin puur­taa, sil­lä apu löy­tyi jo täs­tä! Apu­na­si ja tuke­na­si on joh­ta­mi­sen koke­nut ammat­ti­val­men­ta­ja, joka aut­taa tar­vit­taes­sa vaik­ka kädes­tä pitäen.

Vir­pi on eri­kois­tu­nut aut­ta­maan pk-yri­tyk­siä talou­den joh­ta­mis­haas­teis­sa ja hal­li­tus­työs­ken­te­lyn kaut­ta hän aut­taa usei­ta pk-yrit­tä­jiä menes­ty­mään ja kas­va­maan kan­nat­ta­vas­ti. Yrit­tä­jä­ko­ke­mus 20 vuo­den ajal­ta tuo käy­tän­nön­lä­hei­syyt­tä Vir­pin kon­sul­toin­tiin.

 

Aurin­koi­set Aske­leet ja yrit­tä­jä Vir­pi Hyp­pö­nen tuo avuk­se­si koko osaa­mi­sen­sa, tuken­sa ja ver­kos­ton­sa.