Tietosuoja ja evästeet

Tie­to­suo­ja­se­los­te

Tämä on Aurin­koi­set Aske­leet Ay:n EU:n ylei­sen tie­to­suo­ja-ase­tuk­sen (GDPR) mukai­nen tie­to­suo­ja­se­los­te. Selos­te kuvaa mitä tie­to­ja kerääm­me asiak­kais­tam­me ja verk­ko­si­vu­vie­rai­luis­ta sekä miten tie­to­ja käsi­tel­lään ja miten ne suo­ja­taan.

 

Rekis­te­rin­pi­tä­jä

Ay Aurin­koi­set Aske­leet,

Y‑tunnus: 1739887–9

 

Tie­to­suo­ja­vas­taa­va

Vir­pi Hyp­pö­nen

+358 50 567 4433

virpi.hypponen@aurinkoisetaskeleet.fi

 

Rekis­te­rin nimi:

Asia­kas-ja mark­ki­noin­ti­re­kis­te­ri

 

Hen­ki­lö­tie­to­jen käsit­te­lyn tar­koi­tus

Käsit­te­lyn tar­koi­tuk­se­na on säh­köis­ten pal­ve­lui­den tar­joa­mi­nen asiak­kail­le, asia­kas­suh­teen yllä­pi­to, hoi­ta­mi­nen ja kehit­tä­mi­nen sekä asiak­kaan ja rekis­te­rin­pi­tä­jän oikeuk­sien ja vel­vol­li­suuk­sien toteut­ta­mi­nen. Lisäk­si tie­to­ja saa­te­taan käyt­tää hen­ki­lö­tie­to­lain mukai­ses­ti verk­ko­pal­ve­lui­hin liit­ty­viin tar­koi­tuk­siin, tut­ki­mus­toi­min­taan ja rekis­te­rin­pi­tä­jän mai­non­nan ja/tai suo­ra­mark­ki­noin­nin suun­taa­mi­seen asia­kas­tie­to­jen perus­teel­la rekis­te­rin­pi­tä­jän kana­vien kaut­ta. Tie­to­ja ei käy­te­tä auto­ma­ti­soi­tuun pää­tök­sen­te­koon tai pro­fi­loin­tiin.

 

Rekis­te­rin tie­to­si­säl­tö

 

Rekis­te­ri sisäl­tää seu­raa­via tie­to­ja hen­ki­löis­tä:

Hen­ki­lön nimi, ase­ma, yritys/organisaatio, yhteys­tie­dot (puhe­lin­nu­me­ro, säh­kö­pos­tio­soi­te,
osoi­te), hen­ki­lön tun­nus ja sala­sa­na pal­ve­luun, tie­dot tila­tuis­ta palveluista/tuotteista ja
nii­den muu­tok­sis­ta, las­ku­tus­tie­dot, muut asia­kas­suh­tee­seen ja tilat­tui­hin pal­ve­lui­hin liit­ty­vät
tie­dot kuten asiak­kaan suo­rit­ta­mia oppi­mis­ko­ko­nai­suuk­sia kos­ke­vat tie­dot sekä rekis­te­röin­nin alka­mi­sa­jan­koh­ta. Asiak­kai­den, joil­la on voi­mas­sa ole­va pal­ve­luso­pi­mus Rekis­te­rin­pi­tä­jän kans­sa, tie­dot säi­ly­te­tään pal­ve­lua­lus­tas­sa vähin­tään sopi­mus­suh­teen ajan. Mikä­li sopi­muk­ses­sa ei ole mää­ri­tel­ty
muu­ta, tie­dot pois­te­taan 12 kuu­kau­den sisäl­lä asiak­kaan sopi­muk­sen päät­ty­mi­ses­tä.

 

Rekis­te­rin sään­nön­mu­kai­set tie­to­läh­teet

Tie­to­ja kerä­tään yri­tyk­sil­tä asia­kas­suh­teen alkaes­sa ja luon­nol­li­sil­ta hen­ki­löil­tä itsel­tään säh­kö­pos­tit­se, puhe­li­mit­se, sosi­aa­li­sen median, asia­kas­ta­paa­mis­ten, säh­köis­ten rekis­te­röi­ty­mis- yhtey­den­ot­to- ja tilaus­lo­mak­kei­den kaut­ta.

 

Tie­to­jen siir­to EU:n tai ETA:n ulko­puo­lel­le

Lähtökohtaisesti tie­to­ja ei siir­re­tä EU:n ja ETA:n ulko­puo­lel­le. Mikäli henkilötietoja tul­laan myöhemmin siirtämään EU:n ulko­puo­lel­le, var­mis­tam­me että maa täyttää EU:n komis­sion riittävän tie­to­suo­jan maan kri­tee­rit, siir­ron­saa­ja on Pri­vacy Shield ‑ser­ti­fioi­tu (Yhdys­val­lois­sa sijait­se­vat siir­ron­saa­jat) tai siir­to tapah­tuu EU:n komis­sion jul­kai­se­mia mal­li­lausek­kei­ta hyödyntäen. Mah­dol­li­nen tie­don­siir­to var­mis­te­taan aina ja toteu­te­taan lain edellyttämin perus­tein ja riittävin suo­ja­me­ka­nis­mein.

 

Cle­ver­bos­sin tar­joa­ma oppi­mi­sa­lus­ta ja sin­ne tal­len­ne­tut hen­ki­lö­tie­dot sijait­se­vat ulko­puo­li­sel­la pal­ve­lun­tar­joa­jal­la, joka vas­taa tie­to­jen suo­jaa­mi­ses­ta.

 

Rekis­te­röi­dyn oikeu­det

Jokai­sel­la rekis­te­ris­sä ole­val­la hen­ki­löl­lä on oikeus pyy­tää yhteen­ve­toa tal­len­ne­tuis­ta hen­ki­lö­tie­dois­taan, vaa­tia näi­den tie­to­jen oikai­se­mis­ta tai pois­ta­mis­ta. Hen­ki­löl­lä on lisäk­si oikeus peruut­taa suos­tu­muk­se­na tie­don­siir­toon EU:n tai ETA:n ulko­puo­lel­le. Mikä­li hen­ki­lö halu­aa tar­kis­taa hänes­tä tal­len­ne­tut tie­dot tai vaa­tia nii­hin oikai­sua, pyyn­tö tulee lähet­tää kir­jal­li­ses­ti rekis­te­rin­pi­tä­jän tie­to­suo­ja­vas­taa­val­le. Rekis­te­rin­pi­tä­jä voi vaa­tia pyyn­nön esit­tä­jää todis­ta­maan hen­ki­löl­li­syy­ten­sä. Rekis­te­rin­pi­tä­jä vas­taa asiak­kaal­le EU:n tie­to­suo­ja ‑ase­tuk­ses­sa sää­de­tys­sä ajas­sa (pää­sään­töi­ses­ti kuu­kau­den kulues­sa).

 

Rekis­te­rin suo­jauk­sen peri­aat­teet

Hen­ki­lö­tie­dot säi­ly­te­tään luot­ta­muk­sel­li­si­na sekä suo­ja­taan asiat­to­mien pää­syl­tä ja käsit­te­lyl­tä. Rekis­te­riin on käyt­tö­oi­keus vain Aurin­koi­set Aske­leet Ay:n pal­ve­luk­ses­sa ole­vil­la hen­ki­löil­lä tai sen val­tuut­ta­mil­la toi­mi­joil­la, jot­ka yllä­pi­tä­vät tai kehit­tä­vät jär­jes­tel­mää. Rekis­te­riä käy­tet­täes­sä tie­to­ko­neet ja äly­pu­he­li­met, joil­la rekis­te­riä käy­te­tään, on suo­jat­tu hen­ki­lö­koh­tai­sin kir­jau­tu­mis­tie­doin ja sala­sa­noin.

 

Aurin­koi­set Aske­leet-verk­ko­si­vus­to (aurinkoisetaskeleet.fi) on suo­jat­tu SSL-ser­ti­fi­kaa­til­la, joka  var­mis­taa, että sivus­ton käyt­tä­mi­nen ja tie­to­jen anta­mi­nen on tur­val­lis­ta. Lin­kit & eväs­teet sivus­toil­lam­me voi olla link­ke­jä kol­man­sien osa­puo­lien yllä­pi­tä­mil­le sivus­toil­le. Aurin­koi­set Aske­leet Ay ei vas­taa täl­lais­ten ulko­puo­lis­ten sivus­to­jen sisäl­lös­tä tai yksi­tyi­syy­den­suo­ja­käy­tän­nöis­tä.

 

Aurin­koi­set Aske­leet saat­taa käyt­tää sivus­tol­laan eväs­tei­tä (coo­kies) kävi­jä­ti­las­to­jen seu­raa­mi­sek­si ja pal­ve­lui­den paran­ta­mi­sek­si. Eväs­te on pie­ni teks­ti­tie­dos­to, jon­ka Inter­net-selain tal­len­taa käyt­tä­jä­lait­teel­le. Eväs­tei­den avul­la voi­daan kerä­tä tie­to­ja muun muas­sa IP-osoit­tees­ta ja vie­rail­luis­ta verk­ko­si­vuis­ta. Teks­ti­tie­dos­to sisäl­tää myös pie­nen mää­rän tie­toa, jota kävi­jän inter­net-pal­ve­lin voi
lukea vie­rail­les­sa seu­raa­van ker­ran samal­la sivul­la.

 

Eväs­tei­den käyt­tö edel­lyt­tää aina käyt­tä­jän suos­tu­muk­sen.

 

Laa­dit­tu 28.10.2018