Yhteistyökumppanin referenssi: Decanet Oy

Yhteis­työs­sä Deca­net Oy:n kans­sa olem­me luo­neet verk­ko-val­men­nus­tuot­tei­ta hyö­dyn­net­tä­väk­si sekä yri­tyk­sil­le että oppi­lai­tok­sil­le. Cle­ver Boss on joh­ta­mi­sen digi­taa­li­nen työ­ka­lu, jon­ka avul­la voi yhdis­tää kas­vo­tus­ten teh­tä­vän val­men­nuk­sen sekä verk­ko­val­men­nuk­sen. Yri­tyk­sen talou­den ‑verk­ko­val­men­nus perus­teet on myös syn­ty­nyt Deca­net Oy:n kans­sa yhteis­työs­sä. Täs­sä Tar­ja Sura­kan refe­rens­si yhteis­työs­täm­me.

Yhteis­työ­kump­pa­ni­na Vir­pi on ihan­teel­li­nen: luo­tet­ta­va, luo­va ja ripeä. Hänen mut­ka­ton ja suo­ra tyy­lin­sä aut­taa tart­tu­maan haas­tei­siin, ylit­tä­mään estei­tä ja tuot­ta­maan yhdes­sä uut­ta. Suo­sit­te­len läm­pi­mäs­ti.

 Tar­ja Surak­ka, KM, sisäl­lön­tuot­ta­ja, tie­to­kir­jai­li­ja, Toi­mi­tus­joh­ta­ja Deca­net Oy”

www.decanet.fi