Valmennusreferenssi Kaupat kuntoon — Kookenkä, Matkus

Tavoi­te:

Etsiä kaup­pias Aulis Hap­po­sel­le kon­kreet­ti­sia työ­ka­lu­ja myyn­nin joh­ta­mi­seen sekä hit­ra­ten ja kes­kios­tok­sen paran­ta­mi­seen.

 

Mitä teh­tiin:

Kehi­tyk­sen koh­teek­si poi­mit­tiin kes­kei­sim­mät tun­nus­lu­vut myyn­nin joh­ta­mi­sen tuek­si ja ase­tet­tiin tavoit­teet sekä valit­tiin mit­ta­rit. Tavoit­tei­den toteu­tu­mis­ta seu­rat­tiin vie­lä kuu­kausi yhdes­sä. Lisäk­si hen­ki­lö­kun­nal­le rää­tä­löi­tiin toi­min­taa tuke­va val­men­nus.

 

Asiak­kaan näke­mys val­men­nuk­ses­ta:

Aulis Hap­po­nen

 

”Vir­pi kävi kau­pas­sam­me hei­nä­kuus­sa ja jutut­ti hen­ki­lö­kun­taa sii­tä, mitä ollaan teke­mäs­sä ja mik­si. Hän myös haas­tat­te­li kaup­pa­kes­kuk­sen käy­tä­vil­lä asiak­kai­ta. Sovit­tiin val­men­nus­päi­vä ja sen ohjel­ma. Vir­pi antoi myös ennak­ko­teh­tä­viä kaup­pi­aal­le ja myy­jil­le. Aiem­min olin seu­ran­nut hit­ra­tea enem­män satun­nai­ses­ti, esim. pari ker­taa kuu­kau­des­sa. Kes­kios­tos­kin oli vain luku mui­den jou­kos­sa. Nyt aloin seu­ra­ta kau­pan hit­ra­tea ja kes­kios­tos­ta ihan päi­vit­täin ja myy­jien kans­sa alet­tiin poh­tia syväl­li­sem­min, mik­si hit­ra­te ei ole sil­lä tasol­la kuin pitäi­si olla. Vir­pin kans­sa jutel­tiin aina maa­nan­tai­sin men­neen vii­kon tilan­tees­ta, mis­sä onnis­tut­tiin, mis­sä ei, ja mitä oli­si ehkä voi­nut teh­dä toi­sin. Vir­pi oli jo Koo­ken­kä-kaup­pi­aa­na luot­ta­mus­kaup­pias, joka spar­ra­si kol­le­go­ja. Hänel­lä on hyvä näke­mys ja koke­mus miten yri­tys saa­daan menes­ty­mään. Hänel­lä­hän on aiem­paa koke­mus­ta myös kou­lu­tus­puo­lel­ta — aika­naan arvos­te­tus­ta K‑instituutista. Vir­pin on help­po sukel­taa koke­muk­sen­sa perus­teel­la vähit­täis­kau­pan ongel­miin. Täl­tä poh­jal­ta uskal­lan suo­si­tel­la Vir­pin val­men­nus­ta muil­le­kin. Mei­dän kaup­pam­me hit­ra­te on nous­sut jo nyt 2%-yksikköä ja kes­kios­tos vii­me vuo­teen ver­rat­tu­na muu­ta­man euron! Ja hom­ma jat­kuu…”