Valmennusreferenssi Kannattavuuden johtaminen — Subway Clothing , Kemi

Tavoi­te:

Tavoit­tee­na oli val­men­taa toi­mi­tus­joh­ta­ja San­na Paloa kan­nat­ta­vuus­asiois­sa mm. val­men­sin hän­tä tul­kit­se­maan tar­kem­min tilin­pää­tös­tä ja kausi­tu­los­las­kel­maa sekä etsi­mään kon­kreet­ti­sia työ­ka­lu­ja kan­nat­ta­vuu­den joh­ta­mi­seen talou­del­lis­ten tun­nus­lu­ku­jen avul­la.

 

Mitä teh­tiin:

Alus­tuk­se­na teh­dyn tulos­a­na­lyy­sin ja kaup­pi­aan haas­tat­te­lun poh­jal­ta etsin mah­dol­li­sia kehi­tys­koh­tei­ta ja poi­min kes­kei­sim­mät tun­nus­lu­vut San­nan joh­ta­mi­sen avuk­si. Val­men­nuk­ses­sa kävim­me läpi luku­jen käyt­tä­mis­tä, sekä nii­den syn­tyyn vai­kut­ta­via teki­jöi­tä.

 

Asiak­kaan näke­mys kon­sul­toin­nis­ta:

San­na Palo

”Kan­nat­ta­vuus­lu­ku­jen yhdes­sä läpi­käy­mi­ses­tä oli iso apu. Sen lisäk­si, että sain vah­vis­tus­ta omil­le näke­myk­sil­le, opin kiin­nit­tä­mään huo­mio­ta oikei­siin lukui­hin. Nyky­ään pys­tyn tul­kit­se­maan kuu­kausi-/kausi­ti­lin­pää­tök­siä parem­min ja osaan rea­goi­da ajois­sa tar­vit­ta­viin asioi­hin. Kun talou­del­li­sia tun­nus­lu­ku­ja käy­dään läpi omien luku­jen poh­jal­ta, avaa se sil­mät aivan eri taval­la.”