Kommentteja Kaupat kuntoon valmennukseen osallistuneilta:

”Oikein hyvä päi­vä. Saim­me kon­kreet­ti­sia ehdo­tuk­sia myy­mä­län esil­le­pa­noi­hin ja kalus­tei­den jär­jes­tyk­seen.”

”Todel­la tai­ta­va vai­kut­ta­va, kuun­te­le­va, ymmär­tä­väi­nen ja kan­nus­ta­va ote. Pal­jon opit­ta­vaa, mut­ta tyk­kään haas­teis­ta ja arvos­tan sitä, että minul­le ker­ro­taan miten voi­sin kehit­tää itseä­ni. Val­men­ta­ja oli iha­na ja hel­pos­ti lähes­tyt­tä­vä, kuun­te­li myös myy­jiä. Arvos­tan.””Mie­len­kiin­toi­nen päi­vä ja hyviä ideoi­ta.””Hyvä tii­vis set­ti. Itsel­le tuli hyvää kehi­tet­tä­vää ja paran­net­ta­vaa. Hyvät ideat osas­tol­le!”