Kommentteja Myyjistä konsultoiviksi myyjiksi ‑valmennukseen osallistuneilta:

”Sovi­tut asiat käy­tiin läpi ja pääs­tiin sovit­tuun lop­pu­tu­lok­seen. Eri­tyi­ses­ti kate­las­kel­mat hyvät sekä vapaa-muo­toi­nen ete­ne­mi­nen.”

”Mei­li­ku­vi­tuk­sen herät­te­ly teki hyvää. Aurin­koi­nen asen­ne ja ote””Iloi­nen, aurin­koi­nen, kan­nus­ta­va asen­ne. Pal­jon kon­kreet­ti­sia esi­merk­ke­jä. Var­mas­ti hyviä aihioi­ta jat­ko­ke­hit­te­lyyn.””Pal­jon käy­tän­nön esi­merk­ke­jä. Hyvää akti­voin­tia aivois­sa.”