Konsultointireferenssi: Aloittavan yrittäjän konsultointi- Sanna Palo, toimitusjohtaja Subfeele Oy

Vir­pi on ollut minun ja kol­le­ga­ni tuke­na yri­tys­toi­min­tam­me alku­tai­pa­lees­ta läh­tien. Vir­pin koke­mus kau­pa­na­lal­ta ja yri­tys­toi­min­nas­ta on osoit­tau­tu­nut kul­taa­kin kal­liim­mak­si. Vir­pin käy­tän­nön­lä­hei­nen tapa ker­toa asiois­ta aut­taa ymmär­tä­mään vai­keil­ta­kin tun­tu­via asioi­ta. Yhdes­sä ollaan käy­ty läpi tun­nus­lu­ku­ja, asia­kas­ko­ke­muk­sia, hen­ki­lös­tö­asioi­ta ja mark­ki­noin­nin laa­jaa kir­joa! Aina ollaan löy­det­ty vas­taus askar­rut­ta­viin kysy­myk­siin. Vir­pil­lä on käsit­tä­mät­tö­män laa­ja tie­to­tai­to yri­tys­toi­min­nas­ta. Voin todel­la­kin suo­si­tel­la läm­pi­mäs­ti!

 

San­na Palo, toi­mi­tus­joh­ta­ja Sub­fee­le Oy