Yrityksen kuntotesti – Kuukausittainen tuloskunto testaukseen?


Tur­haut­taa­ko yksin­py­ris­te­ly? Sil­mis­sä kiil­tää parem­pi tulos, mut­ta seu­raa­va askel­merk­ki on hukas­sa? Haluai­sit­ko hen­ki­lö­koh­tai­sen val­men­ta­jan yri­tyk­sel­le­si? Val­men­ta­ja aut­taa tul­kit­se­maan luku­ja ja havait­se­maan lii­ke­toi­min­taan vai­kut­ta­via asioi­ta sekä spar­raa eteen­päin.

 

Tavoi­te

Kuu­kausit­tai­sen kan­nat­ta­vuu­den ja mak­su­val­miu­den seu­ran­nan kehit­tä­mi­nen

 

Kei­not

 • Yri­tys­joh­don alku­haas­tat­te­lu
 • Rää­tä­löi­ty toteu­tus
 • Kir­jan­pi­tä­jän raport­tien tul­kin­ta yhdes­sä
 • Kan­nat­ta­vuus-ana­lyy­si tulos­las­kel­man ja talou­den ohjauk­sen mit­ta­rei­den poh­jal­ta
 • Tulos­kun­non läh­tö­ta­son kar­toi­tus, luvut läpi yhdes­sä
 • Rul­laa­va kas­sa­vir­ta­las­kel­ma ja ennus­ta­va tulos­bud­jet­ti ‑työ­ka­lut
 • Kuu­kausit­tai­nen tavoi­te­tar­kis­tus
 • Kon­sul­toin­ti ver­kos­sa tai kas­vo­tus­ten

 

Hyö­dyt

 • Val­men­ta­ja aut­taa pai­kan­ta­maan tulok­sen teon kipu­koh­dat
 • Sään­nöl­li­nen kan­nat­ta­vuu­den ja mak­su­val­miu­den seu­ran­ta vakiin­tuu
 • Kul­kusuun­ta sel­key­tyy
 • Suun­nan­muu­tok­set ja tavoit­tei­den kor­jaus hel­pot­tuu

 

Aika

1–2 tun­tia ker­ran kuu­kau­des­sa

 

Hin­ta

100€/h (alv 0%)

 

”Cle­ver­boss” — Optio­na kai­kis­sa pal­ve­luis­sa

Joh­ta­mi­sen digi­taa­li­nen työ­ka­lu rää­tä­löi­tä­vis­sä yri­tyk­sen käyt­töön

Val­men­nuk­sen aika­na sekä sen jäl­keen itseoh­jau­tu­vuu­den joh­ta­mi­sen työ­ka­lu­na

Hin­ta: alk. 39€/käyttäjä/kk (alv 0%)