Tuloksen tuhoajat kuriin — Kiertonopeudelle lisäkierroksia? 


Eikö tämän het­ki­nen kier­to­no­peus miel­ly­tä? Onko ostot tasa­pai­nos­sa myyn­nin kans­sa?  Tuho­aa­ko hävik­ki tulok­sen? Jää­vät­kö kas­sa-alen­nuk­set hyö­dyn­tä­mät­tä? Entä miten tämän kai­ken voi kon­kre­ti­soi­da hen­ki­lö­kun­nal­le?

 Tavoi­te

Tulok­sen kas­vat­ta­mi­nen kier­to­no­peut­ta paran­ta­mal­la

 

Koh­de­ryh­mä

Yrit­tä­jät, osta­jat, osas­ton­hoi­ta­jat tai myy­mä­lä­pääl­li­köt

 

Kei­not

 • Rää­tä­löi­ty val­men­nus pai­kan pääl­lä yri­tyk­ses­sä
 • Myyn­nin raken­teen ana­ly­soin­ti: tuo­te­va­li­koi­man laa­juus ja sen vai­ku­tus kier­to­no­peu­teen
 • Kes­ki­va­ras­to­nar­von ja kier­to­no­peu­den las­ken­ta­kaa­vat ja har­joi­tuk­set
 • Todel­li­sen hävi­kin las­ken­ta­kaa­vat
 • Hävi­kin syn­ty­mi­sen ehkäi­se­mi­nen
 • Vaih­to-omai­suu­den ABC-ana­lyy­si työ­ka­lun opet­te­lu
 • Osta­mi­sen työ­ka­lut: osto­bud­jet­ti ja seu­ran­ta­työ­ka­lut tutuk­si

 

 

Hyö­dyt

 • Opit hyö­dyn­tä­mään ABC-ana­lyy­siä
 • Opit las­ke­maan kes­ki­va­ras­to­nar­vot ja kier­to­no­peu­den sekä ymmär­tä­mään mit­kä asiat vai­kut­ta­vat kier­to­no­peu­teen
 • Opit seu­raa­maan varas­to­nar­vo­ja, teho­lu­ku­ja ja kier­to­no­peuk­sia
 • Opit aset­ta­maan kier­ron tavoit­teet ja suun­nit­te­le­maan kor­jaa­via toi­men­pi­tei­tä
 • Opit, mis­tä kai­kes­ta hävik­kiä syn­tyy
 • Opit spar­raa­maan omaa hen­ki­lö­kun­taa hävi­kin vähen­tä­mi­ses­sä

 

Aika

1–4 päi­vää riip­puen ryh­män koos­ta. Val­men­nuk­seen voi osal­lis­tua vii­si hen­ki­löä ker­ral­laan.

 

Hin­ta

alkaen 890€/pv (alv 0%)

 

”Cle­ver­boss” — Optio­na kai­kis­sa pal­ve­luis­sa

Joh­ta­mi­sen digi­taa­li­nen työ­ka­lu rää­tä­löi­tä­vis­sä yri­tyk­sen käyt­töön

Val­men­nuk­sen aika­na sekä sen jäl­keen itseoh­jau­tu­vuu­den joh­ta­mi­sen työ­ka­lu­na

Hin­ta: alk. 39€/käyttäjä/kk (alv 0%)