Myynnin johtamisen askelmerkit – Tavoitteellisen johtamisen keinot

Käy­tän­nön­lä­heis­tä ja koke­muk­ses­ta, mie­luum­min kuin pelk­kää teo­ri­aa? Annos aurin­kois­ta val­men­nus­ta myyn­nin esi­mie­hil­le?

 

Tavoi­te

Myyn­nin tavoit­teel­li­sen joh­ta­juu­den kehit­tä­mi­nen

 

Koh­de­ryh­mä

Yrit­tä­jät ja myyn­nin joh­to

 

Kei­not

  • 
Yri­tys­joh­don ja hen­ki­lö­kun­nan alku­haas­tat­te­lut
  • Val­men­nus myy­mä­läs­sä
  • Myyn­nin joh­don rää­tä­löi­dyt työ­ka­lut kan­nat­ta­vuu­den mit­taa­mi­sek­si
  • Myyn­nin joh­don val­men­nus itseoh­jau­tu­vuu­den joh­ta­mi­seen
  • Esi­mie­hen yksi­lös­par­raa­mi­nen oman esi­mies­työn kehit­tä­mi­seen

 

Hyö­dyt

  • Myyn­ti­hen­ki­lös­tö­si oppii seu­raa­maan omia tavoit­tei­taan
  • Opit joh­ta­maan itseoh­jau­tu­vaa tavoit­teen­seu­ran­taa
  • Opit pal­kit­se­maan onnis­tu­mi­sis­ta ja anta­maan kehit­tä­vää palau­tet­ta

 

Aika

1–2 päi­vää per myy­mä­lä

 

Hin­ta

Val­men­nuk­sen päi­vä­hin­ta alkaen 890€ (alv 0%).

 

”Cle­ver­boss” — Optio­na kai­kis­sa pal­ve­luis­sa

Joh­ta­mi­sen digi­taa­li­nen työ­ka­lu rää­tä­löi­tä­vis­sä yri­tyk­sen käyt­töön

Val­men­nuk­sen aika­na sekä sen jäl­keen itseoh­jau­tu­vuu­den joh­ta­mi­sen työ­ka­lu­na

Hin­ta: alk. 39€/käyttäjä/kk (alv 0%)