Kaupat kuntoon – Eikö myynti kulje?

Miten tasa­pai­noil­laan myyn­nin ja asia­kas­pal­ve­lun väli­maas­tos­sa? Voi­si­ko myy­jä­si kor­va­ta robo­teil­la vai hur­ma­taan­ko teil­lä asiak­kaat? Koos­tuu­ko hen­ki­lö­kun­ta innos­tu­jis­ta vai lan­nis­tu­jis­ta? Kai­paat­ko apua Myyn­nin tavoit­teel­li­seen joh­ta­mi­seen?

 

Tavoi­te

Myyn­nin tavoit­teel­li­suu­den kehit­tä­mi­nen

 

Koh­de­ryh­mä

Myyn­nin joh­to sekä myyn­ti­hen­ki­lös­tö

 

Kei­not

  • 
Yri­tys­joh­don ja hen­ki­lö­kun­nan alku­haas­tat­te­lut
  • SWOT-ana­lyy­si kil­pai­li­jat sekä oma yri­tys
  • Val­men­nus myy­mä­läs­sä
  • Myyn­nin joh­dol­le yri­tys­koh­tai­set työ­ka­lut kan­nat­ta­vuu­den mit­taa­mi­sek­si
  • Esil­le­pa­not kes­kios­tok­sen ja hit­ra­ten kas­vun kan­nal­ta – miten myy­mä­län visu­aa­lis­ta ilmet­tä voi kehit­tää?
  • Myyn­ti­hen­ki­lös­tön yksi­lös­par­raus oman myyn­ti­työn kehit­tä­mi­seen

 

Hyö­dyt

  • Myyn­ti­hen­ki­lös­tö kehit­tyy seu­raa­maan omia tavoit­tei­taan
  • Myyn­nin joh­to kehit­tyy joh­ta­maan itseoh­jau­tu­vuut­ta

 

Aika

1–4 päi­vää ryh­män koos­ta riip­puen. Yhden päi­vän aika­na voi­daan val­men­taa vii­si hen­ki­löä ker­ral­laan.

 

Hin­ta

Alkaen 890€/pv (alv 0%)

 

”Cle­ver­boss” — Optio­na kai­kis­sa pal­ve­luis­sa

Joh­ta­mi­sen digi­taa­li­nen työ­ka­lu rää­tä­löi­tä­vis­sä yri­tyk­sen käyt­töön

Val­men­nuk­sen aika­na sekä sen jäl­keen itseoh­jau­tu­vuu­den joh­ta­mi­sen työ­ka­lu­na

Hin­ta: alk. 39€/käyttäjä/kk (alv 0%)