Kannattavuus kasvuun – Eikö tulosta synny?

Yri­tyk­sen tavoit­teet ase­te­taan ja mita­taan urhei­lusuo­ri­tuk­sen lail­la. Pitää har­joi­tel­la ja mita­ta onnis­tu­mis­ta koko kau­den ajan, osa­ta aset­taa oikean mit­tai­sia tavoit­tei­ta sekä luot­taa val­men­ta­jaan.

 

Tavoi­te

Kan­nat­ta­vuu­den joh­ta­mi­sen kehit­tä­mi­nen

 

Koh­de­ryh­mä

Yrit­tä­jät, yri­tyk­sen joh­to, myyn­nin esi­mie­het

 

Kei­not

  • Yri­tys­joh­don alku­haas­tat­te­lu
  • Kan­nat­ta­vuus-ana­lyy­si kir­jan­pi­tä­jän ja talou­den ohjauk­sen raport­tien poh­jal­ta
  • Kan­nat­ta­vuu­den tun­nus­lu­vut ja talou­den mit­ta­rit tutuk­si-har­joi­tuk­set
  • Hin­noit­te­lun vai­ku­tus kan­nat­ta­vuu­teen ‑har­joi­tuk­set
  • Kon­sul­toin­ti ver­kos­sa tai kas­vo­tus­ten

 

Hyö­dyt

  • Opit ymmär­tä­mään ja seu­raa­maan oikei­ta luku­ja oikeis­ta pai­kois­ta
  • Opit seu­raa­maan kan­nat­ta­vuu­den tun­nus­lu­ku­ja
  • Opit hin­noit­te­le­maan oikein pal­ve­lusi tai tuot­tee­si
  • Opit aset­ta­maan tavoit­tei­ta ja seu­raa­maan nii­tä aktii­vi­ses­ti
  • Opit joh­ta­maan hen­ki­lö­kun­nan kan­nat­ta­vuusa­jat­te­lua

 

Aika

1–2 päi­vää

 

Hin­ta

Alkaen 890€/pv (alv 0%).

 

”Cle­ver­boss” — Optio­na kai­kis­sa pal­ve­luis­sa

Joh­ta­mi­sen digi­taa­li­nen työ­ka­lu rää­tä­löi­tä­vis­sä yri­tyk­sen käyt­töön

Val­men­nuk­sen aika­na sekä sen jäl­keen itseoh­jau­tu­vuu­den joh­ta­mi­sen työ­ka­lu­na

Hin­ta: alk. 39€/käyttäjä/kk (alv 0%)